ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018 г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от “АЗАНИКА” ЕООД

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

“АЗАНИКА” ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203557583, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, п.к. 5800, ул. БАЧО КИРО № 1, вх. Б, ет. 6, ап. 19 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Данни за контакт с „АЗАНИКА“ ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес:  гр. Плевен, п.к. 5800, ул. БАЧО КИРО № 1, вх. Б, ет. 6, ап. 19

Телефон: + 359 876881828

Ел. поща: office@keysoo.bg

Интернет страница: https://keysoo.bg

Цели на обработването на лични данни

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на услуги във Ваша полза 

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • Създаване на идивидуален потребителски профил в нашия сайт – keysoo.bg
 • Извършване на доставки на продукти, поръчани през сайта
 • Издаване на индивидуални потребителски карти

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между “АЗАНИКА” ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 1. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

3. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на сайта ни срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Обработвани лични данни

Личните данни, които „АЗАНИКА“ ЕООД обработва, са следните:

– Име и фамилия

– Адрес за кореспонденция

– Телефонен номер

– Електронна поща

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: създаване на идивидуален потребителски профил в сайта, извършване на доставки на продукти, поръчани онлайн, както и издаване на индивидуални потребителски карти.

Основания за обработваните лични данни

Съгласие

„АЗАНИКА“ ЕООД  обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Дружеството може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

Договор

„АЗАНИКА“ ЕООД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с  „АЗАНИКА“ ЕООД и/или сключите договор с „АЗАНИКА“ ЕООД , е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може дружеството да предприеме стъпките за предоставяне на продукта или услугата, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

Законово задължение

На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679 ,  Дружеството обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за него в качеството му на администратор в Закона за електронна търговия, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Дружеството, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Легитимен интерес

Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „АЗАНИКА“ ЕООД, в случаите, когато се извършват дейности по:

 • Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание
 • За проучване и подобряване на клиентското обслужване на „АЗАНИКА“ ЕООД, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи

Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „АЗАНИКА“ ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 • Публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато Дружеството има законово задължение да предоставя данните. 
 • На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.
 • На подизпълнители на Дружеството, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Дружеството договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на. Дружеството използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от „АЗАНИКА“ ЕООД лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Срок за съхранение на личните данни

„АЗАНИКА“ ЕООД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, „АЗАНИКА“ ЕООД ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, „АЗАНИКА“ ЕООД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

Достъп

Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента

Коригиране

Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента.

Изтриване

Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

 • Няма законово или договорно основание за обработването им
 • Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани
 • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект
 • В други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679

Ограничаване

Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента.

Възражение

Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.

Преносимост

Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента.

Оттегляне на съгласие

Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

Жалба

Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Образец на Искане за упражняване на права

“АЗАНИКА“ ЕООД Ви предоставя възможността по ясен и достъпен начин да упражнявате правата си по Регламента. За Ваше удобство Ви предоставяме Образец  на Искане за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/ 679.

Заявление в свободен текст

В случай, че желаете да отправите Вашето искане/заявление до “АЗАНИКА“ ЕООД в свободен текст, за да бъдете надлежно идентифицирани и да Ви отговорим коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити. За надлежната Ви идентификация и за да не бъде извършена злоупотреба с Ваши лични данни по подадени искания от трети недобросъвестни лица, е необходимо в Искането да посочите точно определен набор от реквизити, за да може “АЗАНИКА“ ЕООД да го изпълни:

 • Пълните си имена
 • ЕГН или ЛНЧ
 • Дата и място на раждане /ако не сте български гражданин/
 • Номер на личната Ви карта, на коя дата и от кой орган е издадена, срокът й на валидност
 • Постоянен адрес/адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния
 • Електронен адрес, ако желаете да получите отговор на електронния си адрес
 • Телефон за контакт, ако желаете да предоставите възможност да се свържем с Вас
 • В какво качество желаете да упражните правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, доставчик, служител/ бивш служител, законен представител/ действителен собственик/ пълномощник/ свързано лице на търговско дружество, съответно наименованието на търговското дружество, БУЛСТАТ/ЕИК/чуждестранен регистрационен номер; друго качество-вносител на каса; лице, теглило на каса; ипотекарен длъжник; солидарен длъжник; залогодател и др.
 • Описание на искането/заявлението до администратора
 • Предпочитан начин за получаване на отговор от администратора: на посочения от Вас в искането електронен адрес; на адрес за кореспонденция; в посочен от Вас удобен офис на Дружеството
 • Ако попълнените реквизитите са непълни и/или некоректни, е възможно да не сме в състояние да удовлетворим част/цялото Ви искане

Подаване на искания

Предоставяме Ви следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

 • На място във удобен за Вас офия на „АЗАНИКА“ ЕООД
 • По електронен път на адрес: office@keysoo.bg – чрез електронна поща и електронно писмо, подписано в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Получаване на отговор на искане

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

 • На място във удобен за Вас офис на „АЗАНИКА“ ЕООД. Информираме Ви, че в случай на заявено упражняване на права по член 15 и/или член 20 от Регламент ЕС 2016/679, предаването на личните данни от „АЗАНИКА“ ЕООД е осъществимо единствено в посочен  от Вас  удобен офиа на Дружеството
 • По електронен път – чрез електронна поща
 • На постоянния Ви адрес или друг на посочен от Вас адрес за кореспонденция

Действащ надзорен орган

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg